คมทัศน์ ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน เล่ม 2 ทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายนโยบาย และผู้บริหารระดับสูงว่าด้วยวิทยาลัยชุมชน

CC Various Front Cover
งานบรรณาํธิการ เรียบเรียง จัดรูปเล่ม พร้อมกราฟฟิคและภาพประกอบ และจัดพิมพ์

หนังสือเรื่อง คมทัศน์ ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน เล่ม 2 ทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายนโยบาย และผู้บริหารระดับสูงว่าด้วยวิทยาลัยชุมชน

พิมพ์ครั้งแีรก กันยายน 2552 จำนวนพิมพ์ 15,000 เล่ม  จำนวน 120 หน้า

แนวคิดในการจัดทำเนื้อหาหนังสือ

งานชิ้นนี้ บรรณาธิการ(นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์) ได้คัดสรรรวบรวมปาฐกถา โอวาท การบรรยาย และบทสัมภาษณ์ ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ฝ่ายนโยบาย และผู้บริหารระดับสูง ว่าด้วยวิทยาลัยชุมชน นำมาคัดสรร “วรรคทอง” แล้วเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ พร้อมทำภาพประกอบและกราฟฟิคให้ให้น่าอ่าน  ในภาคผนวก นำปาฐกถาและคำบรรยายของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ดร.สุเมธ แย้มนุ่น และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร มาเผยแพร่โดยละเอียด

แนวคิดในการออกแบบปก

ภาพปกทำกราฟฟิคเป็นภาพสี่เหลี่ยมหลายๆ ภาพ แทนวรรคทอง มีสีสันที่หลากหลาย เนื่องจาก “วรรคทอง” ที่คัดสรรมีที่มาจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักการเมือง ต่างยุคต่างสมัย หากนำภาพถ่ายของท่านผู้พูดมาเป็นภาพปกจะมีจำนวนมาก และมีความซับซ้อนในการจัดแสดงให้เหมาะสม

คมทัศน์ ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน เล่ม 1 ทัศนะของ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ว่าด้วยวิทยาลัยชุมชน

ผลงานของบริษัทวิกิ

CC Quoted Cover Created Outline.indd

งานบรรณาํธิการ เรียบเรียง จัดรูปเล่ม พร้อมกราฟฟิคและภาพประกอบ และจัดพิมพ์

หนังสือเรื่อง คมทัศน์ ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน เล่ม 1 ทัศนะของ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ว่าด้วยวิทยาลัยชุมชน

พิมพ์ครั้งแีรก กันยายน 2552 จำนวนพิมพ์ 15,000 เล่ม  จำนวน 84 หน้า

แนวคิดในการจัดทำเนื้อหาหนังสือ

งานชิ้นนี้ บรรณาธิการ(นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์) ได้คัดสรรรวบรวมปาฐกถา โอวาท การบรรยาย และบทสัมภาษณ์ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ผู้ริเิริ่มก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยเมื่อปี 2545 จนกระทั่งผลักดันเป็นโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในปี 2545 นำมาคัดสรร “วรรคทอง” แล้วเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ พร้อมทำภาพประกอบและกราฟฟิคให้ให้น่าอ่าน  ในภาคผนวก นำปาฐกถาและคำบรรยายของ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย บางส่วนมาเผยแพร่โดยละเอียด

แนวคิดในการออกแบบปก

ภาพปกทำกราฟฟิคเป็นภาพสี่เหลี่ยมหลายๆ ภาพ แทนวรรคทอง มีสีสันที่หลากหลาย หากนำภาพถ่ายของท่านผู้พูดมาเป็นภาพปกจะมีจำนวนมาก และมีความซับซ้อนในการจัดแสดงให้เหมาะสม

Wiki’s Port-folio – ผลงานของ บจ.วิกิ – “วิทยาลัยชุมชน : พลวัตแห่งการพัฒนา”

CC Book 4 Cover.indd

Cover

หนังสือเรื่อง “วิทยาลัยชุมชน : พลวัตแห่งการพัฒนา” เป็นผลงานล่าสุดของบริษัทวิกิ จำกัด ที่จัดทำให้กับสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส่งงานเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ครบถ้้วนตามสัญญา

หนังสือเล่มนี้บริษัทวิกิ ดำเนินการเขียน บรรณาธิการ หาภาพประกอบ ออกแบบ และจัดพิมพ์ ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือน ผู้สนใจโปรดคลิกอ่านได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้

วิทยาลัยชุมชน พลวัตแห่งการพัฒนา

แนวคิดในการจัดทำเนื้อหา

บรรณาธิการ (นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์) เปิดเผยถึงแนวคิดรวบยอดในการออกแบบเนื้อหาของหนังสือว่า “ต้องการสื่อให้ผู้อ่านเห็นผลงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการเล่าเรื่องของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือผลงานสำคัญของวิทยาลัยชุมชนนั้นๆ ทั้งระดับนโยบายคือ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนั้นๆ บางเรื่องสะท้อนผ่านชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน โดยเน้นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ประทับใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความพยายาม ความอุตสาหะของวิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งท่ามกลางปัญหาอุปสรรคมากมาย” เรื่องเล่าเหล่านี้ส่วนหนึ่งเล่าด้วยภาพ  ตัวอย่างเช่น เมื่อเล่าถึงความยากลำบากของการให้บริการทางการศึกษาในพื้นที่บ้านปูลิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทังๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเมืืองเพียง 60 กิโลเมตร แต่ต้องใช้เวลาเดินทางถึงกว่า 3 ชั่วโมง เนื่องจากเส้นทางสัญจรทุรกันดารมาก ภาพรถติดโคลนบนทางโค้งบนภูเขา ภาพเดียวก็สามารถย่นย่อการเล่าถึึงความยากลำบากในการเดินทางได้เป็นอย่างดี เป็นต้น

วิทยาลัยชุมชนทั้ง 19 แห่งเกิดขึ้นมาไม่พร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขบริบทในการเกิดขึ้นและการพัฒนาที่แตกต่่างกัน บรรณาธิการและผู้เขียนได้เฟ้นหาแง่มุมที่สะท้อนถึงเงื่อนปัจจัยในการทำงานของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยการศึกษาข้อมูลของแต่ละวิทยาลัยอย่างลึกซึ้ง ประกอบการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนนักศึกษาทั้งระดับอนุปริญญา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากวิทยาลัยชุมชน  จากเรื่องเล่าเีพียง 2-3 เรื่องที่คัดสรรมานำเสนอ ได้สะืท้อนถึงพัฒนาการของแต่ละวิทยาลัยชุมชนได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

แนวคิดในการออกแบบปก

โดยที่หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนภาคต่อจากเรื่อง “วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแห่งการพัฒนา” (ที่ดำเนินการจัดทำโดย บจ.วิกิ เช่นกัน) ปกของเล่มปฐมบท เปรียบเปรยวิทยาลัยชุมชนว่าเป็นต้นไม้ที่เพิ่งจะเติบโต ยังไม่ทนหยั่งรากลงพื้นดิน พอมาถึงเล่ม “พลวัต” ต้นไม้ดังกล่าวได้หยั่งรากลงดินและเติบโตแข็งแกร่งมาก  แต่ผู้ออกแบบปกจงใจปรับสภาพแวดล้อมของต้นไม้นั้นโดยให้สีท้องฟ้าผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ เป็นสีชมพู โดยนัยของสียังอาจชวนให้หมายถึงว่า ชาววิทยาลัยชุมชนมีความฝัน(หวาน)ที่สวยสดงดงาม แม้จะทำงานกันท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการทำงานนัก แต่ก็ยังมีความมุ่งหวังในเชิงบวกและสร้างสรรค์

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.